🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ROUTE

Virtual
Museum

PSUNHM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

     เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งฝึกอบรมด้านอนุกรมวิธานและความหลากลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้บริการความรู้นอกห้องเรียนด้วยนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านธรรมชาติศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก นักเรียนและประชาชนทั่วไป รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น และจุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

blog

ข่าวสาร

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์-กิจกรรมพิเศษ

แมลงวันขายาวเส้นปีกขนาน 2 ชนิดใหม่ของโลก

พิพิธภัณฑ์ ฯ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism S…

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.จัดโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ตอน จุ…

ภาพบรรยากาศการเข้าชม

ROUTE

Virtual
Museum

PSUNHM

ข้อมูลการเข้าชม

อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการ

👧🏻 เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 cm
เข้าชมฟรี
_
🧓🏻 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
เข้าชมฟรี
_
🧑‍🎓 นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
ท่านละ 20 บาท
_
🧑🏻 ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป
ท่านละ 30 บาท

👧🏻 เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 cm
🧓🏻 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
🧑‍🎓 นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
🧑🏻 ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป

เข้าชมฟรี
เข้าชมฟรี
ท่านละ 20 บาท
ท่านละ 30 บาท

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น.

อังคาร – เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

9.00 น. – 16.00 น.
ปิดทำการ
ปิดทำการ