🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

อดใจรอเราหน่อยนะ

เรากำลังออกแบบเว็บไซต์ให้คุณได้เข้าชมโดยเร็วที่สุด

คลังตัวอย่าง

นอกจากส่วนนิทรรศการแล้ว พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ยังมีส่วนของคลังตัวอย่าง ซึ่งเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และซากดึกดำบรรพ์ ส่วนใหญ่ได้มาจากกิจกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัย ตัวอย่างเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในสาขาต่างๆที่เกี่ยวของกับธรรมชาติวิทยา ไม่ว่าจะเป็นในด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และโดยเฉพาะอนุกรมวิธาน ตัวอย่างที่ได้มาจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามหลักสากล โดยมีผู้เชี่ยวชาญของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ดูแล คลังตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็นคลังย่อยๆตามประเภทของสิ่งมีชีวิต สามารถจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มหลัก  5 กลุ่ม ได้แก่ คลังตัวอย่างแพลงก์ตอน คลังตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ยกเว้นแมลง) คลังตัวอย่างแมลง คลังตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง และคลังตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์

กลุ่มตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง

จำนวนชนิด

แพลงก์ตอน

200

80

มอลลัส

~1,000

อยู่ระหว่างจัดจำแนก

- ปลาหมึก

1,184

41

สัตว์ขาข้อ

~6000

~1000

- แมลงกลุ่มอื่นๆ เช่น ด้วง ตั๊กแตน มด

~900

~125

- ผีเสื้อ

~5000

880

- แมลงหางดีด

80

30

- แมลงวันขายาว

577

~60

- แมลงวันเหาค้างคาว

392

~18

- เห็บ ไร แมงมุม

~160

~50

- ปู

~600

~150

- ค้างคาว

885

118

- สัตว์ฟันแทะ

210

15

- อื่นๆ

13

13

สัตว์ปีก

73

31

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

517

39

สัตว์เลื้อยคลาน

196

69

ซากดึกดำบรรพ์พืช

20

~10

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

90

~20

- แอมโมนอยด์

50

~10

- ไทรโลไบต์

20

~5

- หอยกาบคู่

20

~5

รวม

~10,830

~1,400

กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำนวนชนิด
แพลงก์ตอน
200
80
มอลลัส
~1,000
อยู่ระหว่างจัดจำแนก
ปลาหมึก
1,184
41
สัตว์ขาข้อ
~6000
~1000
แมลงกลุ่มอื่นๆ เช่น ด้วง ตั๊กแตน มด
~900
~125
ผีเสื้อ
~5000
880
แมลงหางดีด
80
30
แมลงวันขายาว
577
~60
แมลงวันเหาค้างคาว
392
~18
เห็บ ไร แมงมุม
~160
~50
ปู
~600
~150
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2,997
294
ค้างคาว
885
294
สัตว์ฟันแทะ
210
15
อื่นๆ
13
13
สัตว์ปีก
73
31
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
517
39
สัตว์เลื้อยคลาน
196
69
ซากดึกดำบรรพ์พืช
20
~10
ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
90
~20
แอมโมนอยด์
50
~10
ไทรโลไบต์
20
~5
หอยกาบคู่
20
~5
รวม
~10,830
~1,400