🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ทีมบริหาร

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ ฯ

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

นางณัฐรดา มิตรปวงชน

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ,
หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

หัวหน้างานกลุ่มภัณฑารักษ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมบริหาร

PSUNHM

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ ฯ

PSUNHM

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

PSUNHM

ณัฐรดา มิตรปวงชน

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ,
หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

หัวหน้างานกลุ่มภัณฑารักษ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSUNHM

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ ฯ
PSUNHM

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ
PSUNHM

ณัฐรดา มิตรปวงชน

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ,
หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

หัวหน้างานกลุ่มภัณฑารักษ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์