🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
gift2

Researcher

อวัศยา พิมสาย

ตำแหน่ง : นักวิจัย (ภัณฑารักษ์กลุ่มสัตว์ฟันแทะ)
2565 – ปัจจุปัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Graduate School of Science, Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น

2552-2557:  วท. ม. (สัตววิทยา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2547 –  2550: วท. บ. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
งานวิจัยที่สนใจ
  • งานวิจัยทางด้านอนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ฟันแทะกลุ่มหนู และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
CV (2)
CV (1)
CV (3)
IMG_4444
Current and Research Activities

งานวิจัยในปัจจุบัน

2565 - 2569
หัวหน้าแผนบูรณาการโครงการวิจัยชุดโครงการ: การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดใช้ประโยชน์ป่าปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน
2565 - 2567
หัวหน้าโครงการวิจัย: บทบาทของปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น
2565 - 2567
ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย: การกระจายพันธุ์พันธุ์ สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้
2565 - 2569
ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย: การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างสื่อเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ในเกาะพระทอง
Publications

วารสารวิชาการ

1.

Furey, N. M., Tu, V. T., Hitch, A. T., Pimsai, A., Kimashalen, C.,Vuthy, B., Raksmey, Y., Sarak, C., Borthwick, S. A., Ch’ng, L., Sinly, S., Csorba, G., Saveng, I., Smith, G. J. D., Dany,C., Mendenhall, I. H. 2022. First Records of Seemingly Rare Bats (Mammalia: Chiroptera) in Cambodia, with a Revised Checklist of Species for the Country. Acta Chiropterologica, 23(2), 345-369

2.

Bates, P., Soisook, P., Oo, S., Suarez-Rubio, M., Pimsai, A., Dejtaradol, A., & Renner, S. 2022. Intact forests of the Hkakabo Razi Landscape are a hotspot of bat diversity in South-east Asia. Oryx, 56(3), 390-395. doi:10.1017/S0030605320000630

3.

Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and Renner, S. C. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-Himalayan forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172.

4.

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J. Murine rodents (Rodentia:  Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore: taxonomy, distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys. Bonner zoological Bulletin 63 (1): 15–114.

5.

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906

Books

หนังสือ และรายงาน

พิพัฒน์ สร้อยสุข สิริมาภรณ์ วัชรกุล พรรณี สะอาดฤทธิ์ ณัฐรดา มิตรปวงชน เอกนรินทร์ รอดเจริญ ผจงสุข สุธารัตน์ อวัศยา พิมสาย สัลวา ตอปี เรืองฤทธิ์ พรหมดำ อับดุลเลาะ ซาเมาะ โสภาค จันทฤทธิ์ สายใจ วัฒนเสน ศักดิ์ชาย คงนคร และอัศวยุช เทศอาเส็น. 2564. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 380 หน้า

โสภาค จันทฤทธิ์ อุเทน ทองทิพย์ ณัฐรดา มิตรปวงชน เรืองฤทธิ์ พรหมดำ พิพัฒน์ สร้อยสุข พรรณี สอาดฤทธิ์     อวัศยา พิมสาย และสิงโต บุญโรจน์พงศ์. 2563. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ำหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ำท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 200 หน้า.

พิพัฒน์ สร้อยสุข โสภาค จันทฤทธิ์ พรรณี สอาดฤทธิ์ อับดุลเลาะ ซาเมาะ ณัฐรดา มิตรปวงชน อวัศยา พิมสาย เรืองฤทธิ์ พรหมดำ และจิราพร เทพจินดา. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความ หลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี   ภัยพิบัติสึนามิ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 123 หน้า

พิพัฒน์ สร้อยสุข อับดุลเลาะ ซาเมาะ เรืองฤทธิ์ พรหมดํา อวัศยา พิมสาย เปมิกา ทองเพ็ง นัจฐามาศ เมฆเมือง โสภาค จันทฤทธิ์ กริ่งผกา วังกุลางกูร วทันยา พันธุ์ทิพย์ และชิษณุพงศ์ ทวีเมือง. 2562. สรุปบัญชีรายชื่อเบื้องต้นสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ถ้ำเขาควนเหมียง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข, อับดุลเลาะ ซาเมาะ, เรืองฤทธิ์ พรหมดํา และอวัศยา พิมสาย. 2562. บัญชีรายชื่อเบื้องต้น ทรัพยากรชีวภาพในป่าชุมชนตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข, เรืองฤทธิ์ พรหมดํา และอวัศยา พิมสาย. 2562. บัญชีรายชื่อทรัพยากรชีวภาพพื้นที่ปกปักฯ สำนักสงฆ์บ้านในไร่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.