🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

Researcher

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มภัณฑารักษ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นักวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2543 – 2547

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 2549 – 2551

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 2553 – 2557
งานวิจัยที่สนใจ

Bat systematics; Small mammals taxonomy; Ecology; Biodiversity and conservation

MVI_7066 - frame at 0m14s
MVI_7067 - frame at 0m17s
MVI_7079 - frame at 0m2s
MVI_7067 - frame at 0m17s
Current and Research Activities

งานวิจัยในปัจจุบัน

2021 - 2026
การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างสื่อเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
2021 - 2024
การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
Publications

วารสารวิชาการ

1.

Apinya Arnuphapprasert, Elizabeth Riana, Thongchai Ngamprasertwong, Monsicha Wangthongchaicharoen, Pipat Soisook, Suchansa Thanee, Phanaschakorn Bhodhibundit and Morakot Kaewthamasorn. 2020. First molecular investigation of haemosporidian parasites in diverse bat species in Thailand. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 13: 51-61.

2.

Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Sai Sein Lin Oo, A. Pimsai, M. Suarez-Rubio, and S. C. Renner. 2017. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-Himalayan forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4344: 573–588.

3.

Soisook, P., K. Sribuarod, S. Karapan, M. Safoowong, S. Billasoy, V. D. Thong, Y. Chang, L. Gong, A. Lin, A. Sztencel-Jabłonka, W. Bogdanowicz, and P. J. J. Bates. 2017. The first record of Ia io Thomas, 1902 (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from the Sundaic Subregion, with a description of a new subspecies from peninsular Thailand. Zootaxa, 4320: 159–172.

4.

Kuo, H.-C., Soisook, Y.-Y. Ho, G. Csorba, C.-N. Wang, and S. Rossiter. 2017. A taxonomic revision of the Kerivoula hardwickii complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with the description of a new species. Acta Chiropterologica, 19: 19–39.

5.

So Naing, Naw Lah Pwai Paw, B. Lazinger, Soisook, M. J. Pearch, and P. J. J. Bates. 2016. The status of the Brahminy Starling Sturnia pagodarum(Gmelin, 1789) (Aves: Passeriformes: Sturnidae) in Southeast Asia. Journal of Threatened Taxa, 8: 9574–9578.

6.

Soisook, P., S. Karapan, M. Srikrachang, A. Dejtaradol, K. Nualcharoen, S. Bumrungsri, Sai Sein Lin Oo, Moe Moe Aung, P. J. J. Bates, M. Harytyunyan, M. Bus and W. Bogdanowicz. 2016. Hill forest dweller: a new cryptic species of Rhinolophus in the ‘pusillus group’ (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18: 117–139.

7.

Ith, S., Bumrungsri, N. M. Thomas, P. J. J. Bates, D. A. Willette, F. A. A. Khan, M. Wonglapsuwan, P. Soisook, I. Maryanto, J. C. -C. Huang and N. M. Furey. 2016. Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18: 141–161.

8.

Douangboubpha, B., S. Bumrungsri, C. Satasook, W. Wanna, Soisook and P. J.J. Bates. 2016. Morphology, genetics and echolocation calls of the genus Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae: Kerivoulinae) in Thailand. Mammalia, 80: 21–47.

9.

Soisook, P., Struebig, S. Noerfahmy, H. Bernard, I. Maryanto, S.-F. Chen, S. J. Rossitor, H.-C. Kuo, K. Deshpande, P. J. J. Bates, D. Sykes, and R. P. Miguez. 2015. Description of a new species of the Rhinolophus trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta Chiropterologica, 17: 21–36.

10.

Soisook, P. A. Prajakjitr, S. Karapan, C. M. Francis and P. J. J. Bates. 2015. A new genus and species of false vampire (Chiroptera: Megadermatidae) from peninsular Thailand. Zootaxa, 3931: 528–550.

Books

หนังสือ และรายงาน

พิพัฒน์ สร้อยสุข อับดุลเลาะ ซาเมาะ เรืองฤทธิ์ พรหมดํา อวัศยา พิมสาย เปมิกา ทองเพ็ง นัจฐามาศ เมฆเมือง โสภาค จันทฤทธิ์ กริ่งผกา วังกุลางกูร วทันยา พันธุ์ทิพย์ และชิษณุพงศ์ ทวีเมือง. 2562. สรุปบัญชีรายชื่อเบื้องต้นสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ถ้ำเขาควนเหมียง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข, อับดุลเลาะ ซาเมาะ, เรืองฤทธิ์ พรหมดํา และอวัศยา พิมสาย. 2562. บัญชีรายชื่อเบื้องต้น ทรัพยากรชีวภาพในป่าชุมชนตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข, เรืองฤทธิ์ พรหมดํา และอวัศยา พิมสาย. 2562. บัญชีรายชื่อทรัพยากรชีวภาพพื้นที่ปกปักฯ สำนักสงฆ์บ้านในไร่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข อวัศยา พิมสาย พชร พรหมนพวงศ์ วณิชยา ธีระกุลพิศุทธิ์ ลลิตา ศรีอ่อน เรืองฤทธิ์ พรหมดำ พรรณี สอาดฤทธิ์ อับดุลเลาะ ซาเมาะ ณัฐรดา มิตรปวงชน และโสภาค จันทฤทธิ์. 2561. รายชื่อชนิดทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์ป่า ในบริเวณน้ำตกโตนสะตอ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข จรัล ลีรติวงศ์ พรรณี สะอาดฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ พรหมดำ ณัฐรดา มิตรปวงชน อับดุลเลาะ ซาเมาะ จิราพร เทพจินดา. 2560. บัญชีรายชื่อทรัพยากรชีวภาพป่าชุมชนธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.