🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
_DSC0429

ฮาลีม๊ะ ขวัญโต๊ะเร๊ะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

2558 : ปริญญาตรี (วิศกรรมศาสตรบัณฑิต)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่