🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
Kittichai

Researcher

ดร. กิตติชัย ทองเติม

ตำแหน่ง : นักวิจัยด้านบรรพชีวิน และศิรบาทวิทยา
ภัณฑารักษ์ด้านบรรพชีวิน และกลุ่มเซฟาโลโพดา

2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2564 Ph.D. (Earth and Evolution Sciences) University of Tsukuba, JAPAN

วารสารวิชาการ

ทีมวิชาการ กองบรรณาธิการวารสาร Thai Geoscience Journal (TGJ)

งานวิจัยที่สนใจ

บรรพชีวินวิทยา และอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์กลุ่มศิรบาทวิทยา

Current and Research Activities

งานวิจัยในปัจจุบัน

2565 - ปัจจุบัน

       ซากดึกดำบรรพ์แอมโมนยอด์และซากดึกดำบรรพ์จุลภาค ยุคไทรแอสซิก จ.พัทลุง

2565 - ปัจจุบัน

       ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังยุคจูแรสซิก อ.แม่สอด จ.ตาก

2559 บัญชีรายชื่อซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและบริเวณใกล้เคียง

       กิตติชัย ทองเติม จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ และสุรางคณา ทัวะนาพญา. 2559. บัญชีรายชื่อซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกใน

                พื้นที่จังหวัดพัทลุงและบริเวณใกล้เคียง. ภายใต้ทุนสำนักคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 239 หน้า.

2555-2559 การสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย

       จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ สุรางคณา ทัวะนาพญา กิตติชัย ทองเติม และเรืองฤทธิ์ พรหมดำ. 2559.การสำรวจพรรณ

                   ปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย. ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   ประจำปีงบประมาณ 255-2559 รหัสโครงการ SCI550578S. 602 หน้า

2558 บัญชีรายชื่อกลุ่มมอลลัส: กลุ่มปลาหมึก

       จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ สุรางคณา ทัวะนาพญา และกิตติชัย ทองเติม. 2558.บัญชีรายชื่อกลุ่ม

                  มอลลัส: กลุ่มปลาหมึก. ภายใต้โครงการ BEDO project ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

                  (BDC), คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2558 ซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกกลุ่มนอติลอยด์และแอมโมนอยด์ในคาบสมุทรไทย

         จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ และ กิตติชัย ทองเติม. 2558. ซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกกลุ่มนอติลอยด์และแอมโมนอยด์ใน

                   คาบสมุทรไทย. ทุนสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   ปีงบประมาณ 2558. 98 หน้า.

2557 ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกในคาบสมุทรไทยตอนล่าง

       จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ และ กิตติชัย ทองเติม. 2557. ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกในคาบสมุทรไทย

                  ตอนล่าง. ทุนสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2557. 133 หน้า.

2553-2556 ความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์กลุ่มหอยในคาบสมุทรไทย

       จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา สุรางคณา ทัวะนาพญา เรืองฤทธิ์ พรหมดำ กิตติชัย ทองเติม

                   และศรารัตน์ ทานะมัย. 2557. ความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์กลุ่มหอยในคาบสมุทรไทย. ทุน

                   สนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2553-2556.

                   261 หน้า.

Publications

วารสารวิชาการ

1.

Tongtherm, K., Nabhitabhata, J., Srisuk, P., Nutadhira, T. and Tannayopas, D. 2016. New Records of Nautiloid and Ammonoid Cephalopod Fossils in peninsular Thailand. Swiss Journal of Palaeontology, 135(1): 153-168.

2.

Tongtherm, K., Nabhitabhata, J., Srisuk, P. and Nutadhira, T. 2017. New Records of Nautiloid Cephalopod Fossils from Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 74: 1-12.

3.

Sanchez, G., Setiamarga, D.H.E., Tuanapaya, S., Tongtherm, K., Winkelmann, I.E., Schmidbaur, H., Umino, T., Albertin, C., Allcock, L., Perales-Raya, C., Gleadall, I., Strugnell, M.J., Simakov, O. and Nabhitabhata, J. 2018. Genus-Level Phylogeny of Cephalopods Using Molecular Markers: Current Status and Problematic Areas. PeerJ 6:e4331; DOI 10.7717/peerj.4331.

4.

Tongtherm, K. and Nabhitabhata, J. 2017. Phatthalungceras srisuki a new genus and species of Triassic nautiloid Cephalopod (Cephalopoda, Orthoceratoidea, Orthoceratidae) from Eastern Peninsular Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 75: 13-18.

5.

Tongtherm, K., Nabhitabhata, J., Srisuk, P. and Nutadhira, T. 2018. New records of ammonoid cephalopods (Cephalopoda: Ammonoidea) from southern Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 75: 27-44.

6.

Nabhitabhata, J., Tuanapaya, S., Tongtherm, K., Promdam, R. and Aungtonya, C. 2019. First record of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with taxonomic list of Thai Teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 76: 41-62.

7.

Tongtherm, K., Shigeta, Y., Sardsud, A., Sashida, K. and Agematsu, A. 2020. Age of the Early Triassic ichthyopterygian Thaisaurus inferred from ammonoid biostratigraphy. Paleontological Research, vol. 24, no. 4, pp. 276–284.

8.

Tongtherm, K., Shigeta, Y., Sardsud, A., Sashida, K. and Agematsu, A. 2020. Discovery of the early Spathian (late Olenekian, Early Triassic) ammonoid Marcouxia chaiburiensis at Khao Chingcho, Phatthalung Province, southern Thailand. Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series C, 46, pp. 61–66.

9.

Tuanapaya, S., Nabhitabhata, J., Tongtherm, K. and Aungtonya, C. 2021. New records of oceanic decapod cephalopods (Teuthida, Oegopsina) from east Andaman sea, Thai waters. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin,78: 163–175 .

10.

Tuanapaya, S., Nabhitabhata, J., Tongtherm, K. and Aungtonya, C. 2021. Two new records of bentho-neritic octopods (Cephalopoda, Octopodidae) from Thai waters. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 78: 177–181.

11.

Tongtherm, K., Nabhitabhata, J. and Tuanapaya, S. 2021. Two new Triassic Eutomocerid ammonoid cephalopods (Ammonoidea: Ceratitidae) from southeastern peninsular Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 78: 147–153.

12.

Nabhitabhata, J., Suriyawarakul, J., Yamrungrueng, A., Tongtherm, K. and Tuanapaya, S. 2022.Relationships of Internal Shell Increments and Exact Age through Entire Life Cycles in Three Cultured Neritic Cephalopods (Mollusca: Cephalopoda) with Re-evaluation as Application for Age Determination. Swiss Journal of Palaeontology.

Books

หนังสือ

1.
จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ สุรางคณา ทัวะนาพญา และกิตติชัย ทองเติม. 2558. บัญชีรายชื่อทรัพยากรชีวภาพมอลลัสกาในประเทศไทย: หมึก. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), กรุงเทพมหานคร, 2558
2.
กิตติชัย ทองเติม จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ และ สุรางคณา ทัวะนาพญา. รายงานวิชาการ ฉบับที่ กคบ.ว.3/2560 ชุด ศักยภาพซากดึกดําบรรพ์ประเทศไทย เล่มที่ 3, รายชื่อซากดึกดําบรรพ์กลุ่มปลาหมึก (Cephalopod) พื้นที่จังหวัดพัทลุง และบริเวณใกล้เคียง. พิมพ์ครั้งที่ 1. ส่วนวิจัยซากดึกดําบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์,กรุงเทพมหานคร, 2560