🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

Scientist

ณัฐรดา มิตรปวงชน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ,
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ

ปริญญาโท วท.ม. นิเวศวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2554

ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2546

งานวิจัยที่สนใจ

อนุกรมวิธานผีเสื้อกลางวัน, นิเวศวิทยาแมลงและสัตว์ขาข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและสัตว์ขาข้อ การอนุรักษ์ (Butterfly taxonomy; Insect Ecology; Biodiversity and conservation)

mod5
mod1
mod7
mod5
Research

งานวิจัย

1.

พิพัฒน์ สร้อยสุข, ณัฐรดา มิตรปวงชน, และสิงโต บุญโรจน์พงศ์. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์: ความหลากหลายของสัตว์ในถ้ำหินปูนในภาคใต้ของไทย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 100 หน้า

2.

โสภาค จันทฤทธิ์, และณัฐรดา มิตรปวงชน. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการสร้างวัดต่อความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของแมลงหางดีดในถ้ำ (Hexapoda: Collembola) บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 93 หน้า.

3.

ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ, ณัฐรดา มิตรปวงชน, และสิงโต บุญโรจน์พงศ์. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์:การศึกษาทรานสคริปโตม ของขนพิษและต่อมพิษของหนอนผีเสื้อ Parasa lepida (Cramer) จากพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 94 หน้า

4.

พิพัฒน์ สร้อยสุข, โสภาค จันทฤทธิ์, พรรณี สอาดฤทธิ์, อับดุลเลาะ ซาเมาะ, ณัฐรดา มิตรปวงชน, อวัศยา พิมสาย, เรืองฤทธิ์ พรหมดำ, จิราพร เทพจินดา. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความ หลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี   ภัยพิบัติสึนามิ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 123 หน้า

5.

โสภาค จันทฤทธิ์, อุเทน ทองทิพย์, ณัฐรดา มิตรปวงชน, เรืองฤทธิ์ พรหมดำ, พิพัฒน์ สร้อยสุข, พรรณี สอาดฤทธิ์, อวัศยา พิมสาย, สิงโต บุญโรจน์พงศ์. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศถ้ำหินปูน: กรณีศึกษาในถ้ำท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 200 หน้า.

6.

พิพัฒน์ สร้อยสุข สิริมาภรณ์ วัชรกุล พรรณี สะอาดฤทธิ์ ณัฐรดา มิตรปวงชน เอกนรินทร์ รอดเจริญ ผจงสุข สุธารัตน์ อวัศยา พิมสาย สัลวา ตอปี เรืองฤทธิ์ พรหมดำ อับดุลเลาะ ซาเมาะ โสภาค จันทฤทธิ์ สายใจ วัฒนเสน ศักดิ์ชาย คงนคร อัศวยุช เทศอาเส็น.2564. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 380 หน้า

Publications

วารสารวิชาการ

1.

Watanasit, S., Saewai, J. and Phlappleung, A. 2007. Ants of the U-Tao Basin, Southern Thailand. Asian Myrmecology 1: 69-79.

2.

Watanasit, S., Noon-anant, N. and Phlappueng, A. 2008. Diversity and ecology of ground dwelling ants at Khao Nan National Park, southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 30(6): 707-712. 

3.

Mitpuangchon, N., Nualcharoen, K., Boonrotpong, S., & Engsontia, P. (2021). Identification of Novel Toxin Genes from the Stinging Nettle Caterpillar Parasa lepida (Cramer, 1799): Insights into the Evolution of Lepidoptera Toxins. Insects, 12(5), 396. https://doi.org/10.3390/insects12050396

Books

หนังสือ และรายงาน

พิพัฒน์ สร้อยสุข อวัศยา พิมสาย พชร พรหมนพวงศ์ วณิชยา ธีระกุลพิศุทธิ์ ลลิตา ศรีอ่อน เรืองฤทธิ์ พรหมดำพรรณี สอาดฤทธิ์ อับดุลเลาะ ซาเมาะ ณัฐรดา มิตรปวงชน และโสภาค จันทฤทธิ์. 2561. รายชื่อชนิดทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์ป่า ในบริเวณน้ำตกโตนสะตอ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข จรัล ลีรติวงศ์ พรรณี สะอาดฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ พรหมดำ ณัฐรดา มิตรปวงชน อับดุลเลาะ ซาเมาะ จิราพร เทพจินดา. 2560. บัญชีรายชื่อทรัพยากรชีวภาพป่าชุมชนธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.