🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

Researcher

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ,
อาจารย์วิจัย ภัณฑารักษ์กลุ่มแพลงก์ตอน

2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ

Taxonomy, Ecology, and Molecular research of Zooplankton (rotifers and cladocerans)

koi5
koi4
koi8
koi3
Current and Research Activities

งานวิจัยในปัจจุบัน

2560 - 2565

โครงการความหลากหลายของโรติเฟอร์และคลาโดเซอแรนในแหล่งน้ำจืดภาคใต้ของประเทศไทยและการจัดทำดีเอ็นเอบาร์โคดเพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ฯ

2565 - 2567

บทบาทของปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น

Publications

วารสารวิชาการ

1.

Sa-ardrit, P., P. Pholpunthin, H. Segers, and D. Fontaneto. 2017. The influence of environmental variables on freshwater rotifers of the family Brachionidae and Lecanidae in Thailand. Tropical Zoology 30 (1): 28-48.

2.

Sa-ardrit, P., P. Pholpunthin, and H. Segers. 2013. A checklist of the freshwater rotifer fauna of Thailand (Rotifera, Monogononta, Bdelloidea). Journal of Limnology 72(s2): 361-375.

3.

Van Damme, K., S. Maiphae, and P. Sa-ardrit. 2013. Inland swamps in South East Asia harbour hidden cladoceran diversities: species richness and the description of new paludal Chydoridae (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera) from Southern Thailand. Journal of Limnology 72(s2): 174-208.

4.

Maiphae, S., and P. Sa-ardrit. 2011. Marine copepods at Mo Ko Thale Tai, Gulf of Thailand. Songklanakarin Journal of Science Technology 33 (6): 641-651.

5.

Beamish, F.W.H., P. Sa-ardrit, & V. Cheevaporn. 2008. Habitat and abundance of Balitoridae in small rivers of central Thailand. Journal of Fish Biology 72: 2467-2484.

6.

Sa-ardrit, P., F.W.H. Beamish, and C. Kongchaiya. 2007. Biodiversity, Community Structure and Bioassessment of Water Quality in Thong Pha Phum District, Western Thailand. In BRT Research Reports 2007: Western Thong Pha Phum, V. BaiMai and R. Tanthalakha (eds.), pp.69-85. BRT Program. Jirawat Express, Bangkok.

7.

Beamish, F.W.H. and P. Sa-ardrit. 2007. Abundances and habitat sensitivities of some fishes in Thailand. Tropical Freshwater Biology 16(1), 57-73.

8.

Beamish, F.W.H. and P. Sa-ardrit. 2006. Siluriform fishes and their habitat in small rivers in central Thailand. Tropical Freshwater Biology 15:1-21.

9.

Beamish, F.W.H., P. Sa-ardrit, and S. Tongnunui. 2006. Habitat characteristics of the Cyprinidae in small rivers in central Thailand. Environmental Biology of Fishes76: 237-253.

10.

Beamish, F.W.H., R.W. Griffiths, C. Kongchaiya, P. Sa-ardrit, and P. Sonchaeng. 2005. Seasonal fish abundance and composition in three Thailand streams: influence of discharge. Tropical Freshwater Biology 14: 37-60.

11.

Sa-ardrit, P. and F.W.H. Beamish. 2005. Cladocera diversity, abundance and habitat in a Thailand stream. Aquatic Ecology 39: 353-365.

Books

หนังสือ และรายงาน

คณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ.2564. ทรัพยากรสัตว์ภาคใต้. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (เนื้อหาแพลงก์ตอนสัตว์)

พรรณี สอาดฤทธิ์. 2563. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโรติเฟอร์ชนิดทับซ้อนสกุล Lecane ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน. รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

พรศิลป์ ผลพันธิน รุจินาถ ศรีวุ่น และพรรณี สอาดฤทธิ์. 2559. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

สุปิยนิตย์ ไม้แพ พรรณี สอาดฤทธิ์ และรุจินาถ ศรีวุ่น. 2553. ประชาคมแพลงก์ตอนน้ำจืดและแพลงก์ตอนทะเล บริเวณหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2552. แพลงก์ตอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หนังสือชุดโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. (เนื้อหาแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์)

Sa-ardrit, P. 2004. Cladocera diversity, assemblage and habitat in streams in Thong Pha Phum, Kanchanaburi. BRT reports.