🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
IMG_1344

นางสาวฐิติมา ศรีไชย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วทบ. เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์

ปริญญาโท (กำลังศึกษาต่อ)
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจเกษตร)