🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
kai1

Scientist

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการประมง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที่สนใจ

อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มปู

kai1
kai3
kai2
kai2
Current and Research Activities

งานวิจัยในปัจจุบัน

2565 – 2569

การส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการงานวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก

2565 – 2567

การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดใช้ประโยชน์ป่าปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน

2565 – 2567

โครงการศึกษาความหลากชนิดของปูนาในประเทศไทย

Publications

วารสารวิชาการ

1.

Tuntiprapas P., E. Rattanachot, S. Pongparadon, R. Promdam, K. Raungprataungsuk, C. Phatthnarhatcharoen, K. Panumpun, D.B. Greenberg, A. Prathep. 2008. The effect of seagrass coverage on swimming crabs (Portunidae) at Koh Tha Rai, Khanom – Mu Koh Talay Tai Nalional Park, Nakorn Si Thammarat Province, southern Thailand. Proceeding of the 6th IMT- GT Uninet conference.

2.

Promdam, R. and P.K.L. Ng. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab (Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa, 2291: 24–34.

3.

Ng, P.K.L., C.G.S. Tan and R. Promdam. 2011. On the identity of the mangrove crab, Paracleistostoma eriophorum Nobili, 1903 (Crustacea: Brachyura: Camptandriidae). Phuket Marine Biolgical Center Research Bulletin, 70: 1–6.

4.

Promdam, R. 2011. New records of spider crabs of the genera Cyrtomaia Miers, 1886, and Platymaia Miers, 1886 (Decapoda: Majoidea: Inachidae) from the Andaman Sea, Thailand. Phuket Marine Biolgical Center Research Bulletin, 70: 7–14.

5.

Promdam, R. and J. Nabhitabhata. 2012. A new species of palicid crab (Crustacea, Decapoda: Brachyura: Palicidae) from the Andaman Sea, west coast of Thailand. Zootaxa, 3513: 79–85 (2012)

6.

Promdam, R., J. Nabhitabhata and B.S. Galil. 2014. A new species of Coleusia Galil, 2006 (Decapoda๑: Brachyura: Leucosiidae) from southern Asia. Zootaxa, 3786(2): 135–140.

7.

 Promdam, R., J. Nabhitabhata and P.K.L. Ng. 2014. Nakhonsimon ramromensis, a new genus and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 496–500.

8.

Promdam, R., P. Yeesin, and P.K.L., Ng. 2017. A second new species of terrestrial long-legged Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology, 65: 404–415.

9.

Ng. P.K.L., P. Yeesin, and R. Promdam. 2022. Phricotelphusa sukreei, a new species of arboreal freshwater crab (Crustacea: Brachyura: Gecarcinucidae) from Thailand. Raffles Bulletin of Zoology, 70: 451–460.

10.

Wangkulangkul, K. and R. Promdam, 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna on intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, Southern Thailand. Plankton & Benthos Research, 13(4): 154–162.

11.

Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and C. Aungtonya. 2019. First record of seven neritic cephalopods (Sepiidae, Loliginidae, Octopodidae) new to Thai waters with taxonomic list of thai teuthofauna. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 76: 41–62.

12.

Jantarit, S., R. Promdam, and K. Wongkamhaeng. 2020. Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp (Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern Thailand. Biodiversity Data Journal, 8(1/2): 59528.

13.

Promdam, R. and C. Aungtonya. 2021. A new record of the land crab, Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda: Gecarcinidae) from Thailand, with expanded distribution of Tuerkayana magnum (Ng and Shih, 2014) in Panwa Cape, Phuket, Southwestern Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, 78: 183–188.

14.

Promdam, R., M. Ellis, and S. Jantarit. 2022. Brachyuran crabs (Crustacea: Decapoda) in the limestone caves of Thailand, with a checklist of freshwater cave-dwelling crabs in Southeast Asia. Edaphologia, 110: 1–17.

15.

Sonthirod, C., S. U-thoomporn, C. Naktang, W. Pootakham, S. Tangphatsornruang, R. Promdam, A. Nualla-ong and S. Pongparadon. 2022. The complete mitogenome of the Thai soldier crab Mictyris thailandensis Davie, Wisespongpand & Shih, 2013 (Crustacea: Decapoda: Mictyridae). Mitochondrial DNA Part B, 7(1): 300–302.

16.

Yundaeng, C., C. Naktang, S. U-thoomporn, N. Narong, P. Phetchawang, W. Pootakham, R. Promdam and S. Tangphatsornruang. 2022. The complete mitochondrial genome sequence of the karst-dwelling crab, Terrapotamon thungwa (Crustacea: Brachyura: Potamidae), Mitochondrial DNA Part B, 7(5): 769-771.

Proceeding

Proceeding

1.

Nabhitabhata, J., S. Tuanapaya, R. Promdam, and K. Thongterm. 2013. Neritic Cephalopod Fauna of Satun and Adjacent Area. Proceedings of Marine Science Symposium 2012: pp. 117-137. (Thai)

2.

Srithongkul, S., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and J. Nabhitabhata. 2016. Neritic Cephalopod Fauna in Changwat Surat Thani and Adjacent Waters. In: Piromvaragorn, S. and Maiphae, S. (ed.). Proceedings of The 4th Marine Science Symposium 2014 “Blue-Ocean Science”, The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University. Songkhla, Thailand. pp. 356-371. (Thai)

3.

U-sen, N., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and J. Nabhitabhata. 2016. Neritic Teuthofauna in Changwat Narathiwat and Adjacent Waters. In: Piromvaragorn, S. and Maiphae, S. (ed.). Proceedings of The 4th Marine Science Symposium 2014 “Blue-Ocean Science”, The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University. Songkhla, Thailand. pp. 329-346. (Thai)

4.

Jaeso, N., S. Tuanapaya, K. Tongtherm, R. Promdam and J. Nabhitabhata. 2016. Neritic Teuthofauna in Changwat Pattani and Adjacent Waters. In: Piromvaragorn, S. and Maiphae, S. (ed.). Proceedings of The 4th Marine Science Symposium 2014 “Blue-Ocean Science”, The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University. Songkhla, Thailand. pp. 372-384. (Thai)

Books

หนังสือ

ลมหายใจหมู่เกาะทะเลใต้

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ และ ปิติวงษ์ ตันติโชดก. 2550. ปูนาเค็ม. ใน: วิสุทธิ์ ใบไม้ และ รังสิมา ตัณฑเลขา (บ.ก.),
ลมหายใจหมู่เกาะทะเลใต้. หน้า 104–123. จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. โรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด, กรุงเทพฯ. 208 หน้า.

ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน. 2551. เกาะพระทอง ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ออฟเซ็ท. 304 หน้า. (ในส่วนของกลุ่มปู: บรรยาย และภาพชนิดส่วนหนึ่ง)

ปูน้ำเค็มในปัตตานี

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ, พัน ยี่สิ้น, ซุกรี หะยีสาแม และ ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ. 2563. ปูน้ำเค็มในปัตตานี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 120 หน้า.