🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
_DSC0459

สุนิษา ชลเกษม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์