phon2

จิราพร เทพจินดา

ตำแหน่ง : นักกวิชาการอุดมศึกษา

ภาระงาน

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาปี พ.ศ. 2551