พิพิธภัณฑสถานฯ ชั้นนำ

ระดับภูมิภาคเอเชีย

Play Video

13

ปี แห่ง

แหล่งเรียนรู้

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ และให้บริการการศึกษาแก่สาธารณชนด้านธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย
CONSERVATION

การอนุรักษ์

TRAINING

การฝึกอบรม

RESEARCH

การวิจัย

EDUCATION

การบริการให้ความรู้

13 ปี

แห่งแหล่งการเรียนรู้

Play Video

วิสัยทัศน์

เป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ และให้บริการการศึกษาแก่สาธารณชนด้านธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย

พันธกิจ

EDUCATION

การบริการให้ความรู้

RESEARCH

การวิจัย

TRAINING

การฝึกอบรม

CONSERVATION

การอนุรักษ์

Virtual Museum

กิจกรรมพิเศษ

เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน และช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัว
Play Video

กิจกรรมพิเศษ

เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน และช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัว

เรื่องเล่า

จากนักวิจัย

Play Video

เรื่องเล่าจากนักวิจัย