🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567

#PSUNHM 🏆พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ✨ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Oral Presentation พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
.
🚩วันนี้ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดยดร.กิตติชัย ทองเติม และคุณณัฐรดา มิตรปวงชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมนำเสนอในหัวข้อ”การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จากผลงานผู้เข้าร่วมนำเสนอ 106 ผลงาน📍และพิพิธภัณฑ์ฯได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Oral Presentation พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท (ชนะเลิศห้องย่อย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
.
🫶🏻 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ผ่านการนำเสนอในงานเวทีแนวปฏิบัติที่ดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 ในหัวข้อ”การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ผ่านมานั้น ซึ่งทางสำนักงานวิทยาเขตได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นที่ดี ระดับวิทยาเขต หาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Oral Presentation “ระดับชมเชย” จากผู้เข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 37 เรื่อง และได้เข้ารับรางวัลในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะถูกคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับมหาวิทยาลัยในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป
.
✨ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ของเราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการบริการวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาเพื่อสังคมและประเทศชาติจนไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป🙏🏼🦕🦖
.
..For the Unknown to be Known, for the Benefits of Mankind ..