🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
PSUNHM

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ ฯ

PSUNHM

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

อาจารย์วิจัย,
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

PSUNHM

ณัฐรดา มิตรปวงชน

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ,
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

อาจารย์วิจัย

PSUNHM

ดร.กิตติชัย ทองเติม

อาจารย์วิจัย

PSUNHM

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ

อาจารย์วิจัย

PSUNHM

อวัศยา พิมสาย

นักวิจัย

PSUNHM

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

นักวิทยาศาสตร์

PSUNHM

นัจดี ดอเล๊าะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUNHM

เปมิกา ทองเพ็ง

นักวิทยาศาสตร์

PSUNHM

ซากีนะห์ ฮะอุรา

นักวิชาการอุดมศึกษา

PSUNHM

จิราพร เทพจินดา

นักวิชาการอุดมศึกษา

PSUNHM

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
หนึ่งฤทัย แสงทอง

นักวิชาการศึกษา

PSUNHM

นัจฐามาศ เมฆเมือง

นักวิชาการศึกษา

PSUNHM

มนต์ราช อินทรศิริ

คอมพิวเตอร์กราฟิก

PSUNHM

วัชรพล ศรีขวัญ

ช่างเทคนิค

PSUNHM

ดารินทร์ เส็นหล๊ะ

พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ฯ

PSUNHM

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ ฯ
PSUNHM

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

อาจารย์วิจัย,
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

PSUNHM

ณัฐรดา มิตรปวงชน

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ,
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

อาจารย์วิจัย

PSUNHM

ดร.กิตติชัย ทองเติม

อาจารย์วิจัย

PSUNHM

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ

อาจารย์วิจัย

PSUNHM

อวัศยา พิมสาย

นักวิจัย

PSUNHM

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

นักวิทยาศาสตร์

PSUNHM

นัจดี ดอเล๊าะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUNHM

เปมิกา ทองเพ็ง

นักวิทยาศาสตร์

PSUNHM

ซากีนะห์ ฮะอุรา

นักวิชาการอุดมศึกษา

PSUNHM

จิราพร เทพจินดา

นักวิชาการอุดมศึกษา

PSUNHM

หนึ่งฤทัย แสงทอง

นักวิชาการศึกษา

PSUNHM

นัจฐามาศ เมฆเมือง

นักวิชาการศึกษา

PSUNHM

มนต์ราช อินทรศิริ

คอมพิวเตอร์กราฟิก

PSUNHM

วัชรพล ศรีขวัญ

ช่างเทคนิค

PSUNHM

ดารินทร์ เส็นหล๊ะ

พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ฯ