🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ฝ่ายฝึกอบรมงานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

PSUNHM

เปมิกา ทองเพ็ง

PSUNHM

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
หนึ่งฤทัย แสงทอง

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

PSUNHM

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

PSUNHM

นัจดี ดอเล๊าะ

PSUNHM

เปมิกา ทองเพ็ง

PSUNHM

หนึ่งฤทัย แสงทอง

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

PSUNHM

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

PSUNHM

นัจดี ดอเล๊าะ