โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนาม”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ได้จัด โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนาม” เพื่อให้สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ.

0 Comments

โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล " ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

0 Comments

โครงการธรรมชาติศึกษาพาเพลิน ครั้งที่ 1 ตอน นิเวศราตรี (PSU Nature Play & Learn : Night Walk)

เพื่อให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นทำความรู้จักสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนที่สามารถพบได้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขาคอหงส์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0 Comments

ประกาศถึงผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ " ปิดให้บริการในส่วนของนิทรรศการชั่วคราว " เพื่อทำความสะอาดนิทรรศการ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

0 Comments

โรงเรียนพัฒนศึกษา จ.สงขลา

โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายนิทรรศการให้ เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้วยความสนุก และเพลิดเพลิน

0 Comments

ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอุทยานธรณีโลกสตูล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสาน อพ.สธ. ภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบูรณาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมกันศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในถ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยเน้นถ้ำที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

0 Comments

โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0 Comments