🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

โครงสร้าง องค์กร

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
(07-428-2787)

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์
(07-428-2788)

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2788)

หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2788)

หัวหน้างานกลุ่มภัณฑารักษ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
(07-428-2780)

ฝ่ายวิชาการและพันธกิจสังคม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายฝึกอบรมงานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

แพลงก์ตอนสัตว์

IMG_5821

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์
(07-428-2788)

ปูและสัตว์น้ำอื่นๆ

kai1

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
(07-428-2785)

สัตว์ขาข้อ

abdulloh1

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ
(07-428-2791)

สัตว์ขาข้อ

mod3

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2788)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

pitpat1

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
(07-428-2780)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

gift2

นางสาวอวัศยา พิมสาย
(07-428-2788)

ซากดึกดำบรรพ์

Kittichai

ดร.กิตติชัย ทองเติม
(07-428-2786, 07-428-2791)

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

Natjadee2

นายนัจดี ดอเล๊าะ
(07-428-2791)

ออกแบบนิทรรศการ

tal2

นายมนต์ราช อินทรศิริ
(07-428-2785)

ประชาสัมพันธ์

IMG_0646

นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง
(07-428-2784)

งบประมาณและแผน

mod3

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2788)

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

najthamas2

นางสาวนัจฐามาศ เมฆเมือง
(07-428-2782)

การเงิน พัสดุ และประสานงานทั่วไป
(งานพิพิธภัณฑ์ฯ)

_DSC0555

นางสาวจิราพร เทพจินดา
งานพิพิธภัณฑ์ฯ
(07-428-2783)

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

_DSC0429

นางสาวฮาลีม๊ะ ขวัญโต๊ะเร๊ะ
(07-428-2782)

การเงิน พัสดุ และประสานงานทั่วไป
(งานศูนย์แม่ข่ายฯ)

_DSC0547

นางสาวซากีนะห์ ฮะอุรา
งานศูนย์แม่ข่ายฯ
(07-428-2783)

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

_DSC0515

นางสาวลันดา จันทพันธ์
(07-428-2782)

ช่างเทคนิค

prab2

นายวัชรพล ศรีขวัญ
(07-428-2783)

แม่บ้าน

yah2

นางดารินทร์ เส็นหล๊ะ
(07-428-2783)

แม่บ้าน

_DSC0520

นางสาวสุกัญญา สุวรรณมณี
(07-428-2783)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(ประสานงานฐาน)

IMG_0646

นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง
(07-428-2784)

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(ประสานงานสวน)

IMG_1344

นางสาวฐิติมา ศรีไชย
(07-428-2784)

ทีมวิทยากร

pitpat1

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
(07-428-2780)

ทีมวิทยากร

kai1

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
(07-428-2785)

ทีมวิทยากร

abdulloh1

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ
(07-428-2791)

ทีมวิทยากร

_DSC0489

นายธนัชกฤศ ทรงเดชาไกรวุฒิ
(07-428-2791)

ทีมวิทยากร

najthamas2

นางสาวนัจฐามาศ เมฆเมือง
(07-428-2782)​

ทีมวิทยากร
(ประสานงานฐานข้อมูล)

_DSC0459

นางสาวสุนิษา ชลเกษม
(07-428-2784)

ทีมวิทยากร

Natjadee2

นายนัจดี ดอเล๊าะ
(07-428-2791)