โครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตในเกาะพระทอง”

       เมื่อวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯจัดกิจกรรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตในเกาะพระทอง” ภายใต้โครงการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเลิศด้านอนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้ไปถ่ายทอดผลการวิจัย ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

0 Comments

เกาะพระทอง จ.พังงา

เมื่อวันที่ 21-24 ต.ค. 61 ทีมวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่าง ภายใต้โครงการสถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ

0 Comments