🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. จัดโครงการ Workshop ชีววิทยาและการจำแนกชนิดของปลาหมึก

🐙พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. จัดโครงการ Workshop ชีววิทยาและการจำแนกชนิดของปลาหมึก ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
🦑โดยหัวข้อการเรียนครอบคลุมถึงความรู้ด้านชีววิทยาของปลาหมึก บรรพชีวิน อนุกรมวิธาน การเพาะเลี้ยง โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปลาหมึกระดับประเทศ คือ ดร.จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ อาจารย์ประจำ Centre for Marine and Coastal Studies (CEMACS), Universiti Sains Malaysia,11800 Penang, Malaysia คุณสุรางคนา ทัวะนาพญา นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต และ ดร.กิตติชัย ทองเติม อาจารย์วิจัยประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ.
.
🦑ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 21 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเข้าร่วมโครงการ Workshop ชีววิทยาและการจำแนกชนิดของปลาหมึก ที่มีทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการจำแนกชนิด จำนวนทั้งสิ้น 4 วัน
.
🦑 Workshop ในครั้งนี้ยังถือได้ว่าเป็นโอกาสในการพบปะผู้สนใจด้านชีววิทยาของกลุ่มปลาหมึก เพื่อที่พัฒนาเครือข่าววิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในแวดวงวิชาการด้านมากยิ่งขึ้น ทางทางพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ในครั้งต่อไป