🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์”

          เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์” ณ จังหวัดกระบี่และภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ฯ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรพิพิธภัณฑ์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ของบุคลากรในงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯร่วมกัน รวมถึงสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์อควาเรีย ภูเก็ต (Aquria Phuket) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium Phuket) พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ณ จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ์คลองท่อม ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย (Museum Thailand) และได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรและงานของตนเองต่อไป ซึ่งจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ สำนักงานอธิการบดี มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและนำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนา การศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กร โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรีและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น