🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์และเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกันจัดโครงการ Nature Decoding ถอดรหัสลับในธรรมชาติ

      พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงานประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ และเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการ Nature Decoding ถอดรหัสลับในธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
      พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ร่วมมือกับกับอาสาสมัครผู้ปกครองในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้เล็งเห็นถึงการบูรณาการองค์ความรู้และร่วมกันวางแนวทางการศึกษาธรรมชาติตามหลักสุนทรียศาสตร์ และเรียนรู้การออกแบบ “เครื่องมือ” กระบวนการศึกษาธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ Nature Decoding จากทีมจากมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ โดยถอดมาเป็นกิจกรรมที่ฝึกสื่อสารกันในครอบครัว มาร่วมกันการออกแบบเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ และเสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการถอดรหัสลับในธรรมชาติโดยหลักสุนทรียศาสตร์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ ฝึก เรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ธรรมชาติ การออกแบบเครื่องมือการเรียนรู้ เชื่อมโยงพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกในยุคสมัยปัจจุบัน

โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่าน Truth (ความจริง) Faith (ความเชื่อ) และAesthetics (ความงาม) โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สีในธรรมชาติ

กิจกรรมที่ 2 แผนที่เสียง

กิจกรรมที่ 3 ปั้นดิน

กิจกรรมที่ 4 ลอกลายใบไม้

กิจกรรม 5 Dichotomous key

กิจกรรมที่ 6 Collection

กิจกรรมที่ 7 เดินสุริยะจักรวาล

กิจกรรมที่ 8: กิจกรรมสีท้องฟ้า

กิจกรรมที่ 9 : Practice: Looking for Order

   โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันถอดบทเรียนตัวอย่างกิจกรรมธรรมชาติและการออกแบบเครื่องมือ Nature Decoding เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเครื่องมือ และทักษะการสังเกต ทักษะการจัดระเบียบ และทักษะการมองหารูปแบบ ไปต่อยอดและพัฒนาตัวเขาเอง (self directed learner) ให้แก่เด็กๆ ต่อไปในอนาคต จากกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 109 คน (ผู้ใหญ่ 67 คน เด็ก 42 คน) จากเครือข่ายผู้ปกครองทั้งหมด 30 ครอบครัว เครือข่ายโครงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ สถานบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์มากกว่า 5 แห่ง